Podmínky

Provozní Podmínky využívání služby PROSEBE.CZ (dále jen "Podmínky")

Přečtěte si tyto Podmínky pozorně. Provozní podmínky jsou souborem závazných pravidel mezi společností Perfect Crowd (dále jen „Provozovatel“) a Respondentem (dále jen „Respondent“), v rámci služeb serveru PROSEBE.CZ (dále jen „Prosebe“) prostřednictvím webového rozhraní.

Server PROSEBE.CZ je databází (PANELEM RESPONDENTŮ) jednotlivých osob Respondentů, kteří mohou po své úspěšné registraci vyplňovat za úplatu výzkumné dotazníky, účastnit se skupinových a komunitních diskusí a vytvářet v rámci služby Co.Creator díla na konkrétní zadání (dále jen souhrnně „Díla“).

Respondentem nemůže být osoba, která pracuje v jakékoli oblasti zabývající se, nebo související s výzkumem trhu. Respondent se výslovně zavazuje k mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výzkumem dozvěděl s tím, že nebude dále v jakékoliv formě (textové, obrazové, slovní atd.) šířit informace, které jsou jeho obsahem.

Registrace a využívání Prosebe je povoleno pouze fyzickým osobám starším 15ti let, které přistoupily na tyto Podmínky a uvedly pravdivě všechny povinné a zároveň platné údaje, které jsou nutné pro komunikaci s uživatelem. Každá fyzická osoba je oprávněna pouze k jedné registraci na své jméno. Respondent se zavazuje aktualizovat údaje zadané při registraci tak, aby odpovídaly skutečnosti, přičemž Respondent uděluje Provozovateli souhlas s jejich telefonickým či jiným ověřením.

Respondent je kdykoli oprávněn požádat o smazání svého účtu.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit Podmínky využívání Služby, strukturu a vzhled webového rozhraní. Veškeré změny nabývají účinnosti okamžitě po zveřejnění upozornění na změnu na serveru Prosebe. Využíváním Prosebe po zveřejnění upozornění Respondent vyjadřuje souhlas s provedenými změnami.

Respondent je povinen se pravidelně seznamovat s aktuálním zněním Provozních podmínek. Provozovatel může kdykoli v budoucnu žádat v souvislosti s rozšířením služeb v rámci Prosebe o zadání dalších údajů o Respondentovi. V případě, že Respondent tyto údaje nesdělí, je Provozovatel oprávněn zrušit jeho registraci.

Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit a smazat ze svého systému respondentův účet:

 • a) který byl vytvořen na základě nepravdivých nebo neplatných osobních údajů;
 • b) pokud Respondent pracuje v jakékoli oblasti zabývající se nebo související s výzkumem trhu;
 • c) pokud se Respondent registroval pod různými jmény nebo měl více než jednu registraci na své jméno;
 • d) pokud se Respondent pokusil přihlásit jako jiná osoba;
 • e) který byl vytvořen, ale nebyl používán déle než 1 rok;
 • f) v případě, že Respondent narušil nebo se pokusil svým jednáním jinak narušit stabilitu a chod Služeb Provozovatele, například tím, že k vyplňování dotazníku nepřistupoval zodpovědně a nevěnoval jeho znění dostatečnou pozornost;
 • g) v případě, že Respondent nedodržel svůj závazek mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výzkumem dozvěděl a bude v jakékoli formě (textové, obrazové, slovní atd.) dále šířit informace, které jsou jeho obsahem.

Pokud dojde k některému z těchto podvodných chování či nepoctivému přístupu k výzkumu, nemá Respondent nárok na jakoukoli peněžní či věcnou odměnu za vykonanou činnost. Tím není dotčeno právo Provozovatele nebo jiné osoby na náhradu škody, která jim byla tímto jednáním způsobena.

Respondent si může o vyplacení nasbíraných odměn zažádat v okamžiku, kdy suma těchto odměn dosáhne 150 Kč. Odměny se vyplácí na bankovní účet Respondenta, který Respondent uvedl při registraci. Tento účet musí být unikátní, tj. nesmí být totožný s číslem účtu, který Respondent užívá např. spolu s členem rodiny, který také využívá služeb Prosebe. Žádost o odměnu je splatná do 15 dne následujícího kalendářního měsíce.

Nastřádané peníze nebo jejich část může respondent také věnovat jedné z vybraných charitativních organizací.

Provozovatel neodpovídá za škodu, která by mohla uživatelům nebo třetím stranám vzniknout z důvodu nemožnosti využívání PROSEBE.CZ.

Vytváření Děl v rámci služby Co.Creator

Respondent bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem, kdy bude Uživatelem nebo Provozovatelem (dále jen „Objednatel“ Díla) informován o tom, že jeho Dílo bylo zvoleno (zejména emailem), uděluje Respondent příslušné osobě, jenž si vytvoření Díla objednala, úplatnou licenci. Výše odměny, způsob a podmínky její úhrady budou předem stanoveny v příslušném briefu Uživatelem nebo Provozovatelem. Respondent poskytuje licenci k užití Díla či kterékoliv jeho části či složky, ať již v původní podobě či po jakémkoliv zpracování, spojení, zásahu či jiné změně a to bez ohledu na to, zda Dílo má charakter díla autorského či nikoli. Objednatel bude oprávněn Dílo zpracovat, zasahovat do něj, dělit na části či složky, spojit Dílo s jiným dílem či jej k jinému zařadit, zveřejnit jej v jakýchkoli médiích atp. pro účely zamýšlené reklamy a propagace, či jiné aktivity nebo účelu, jak bude uvedeno v příslušném briefu. Uživateli je licence (či jiné obdobné oprávnění k užití) poskytnuta ke všem známým způsobům užití ve smyslu § 12 a násl. autorského zákona, bez omezení množstevního, časového (tj. v případě díla autorského po celou dobu trvání majetkových práv k Dílu) či teritoriálního. Vznikne-li v budoucnosti nový, dosud neobjevený způsob užití Díla, na který se tato licence v okamžiku jejího uzavření nevztahuje, zavazuje se Respondent, že na výzvu Objednatele poskytne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců, Objednateli výhradní a jinak neomezené oprávnění k užití díla takovým novým způsobem, a to za odměnu, jejíž výše bude stranami dohodnuta jako přiměřená a v té době obvyklá s přihlédnutím k výši odměny sjednané dle příslušného briefu a jejího poměru k rozsahu licence sjednané v těchto obchodních podmínkách.

Objednatel nebude povinen poskytnutou licenci či jiné obdobné oprávnění využít, Objednatel je oprávněn práva ze svolení a/nebo z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (udělit podlicenci) i s právem další podlicence nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě, přičemž se vylučuje aplikace § 2364 odst. 2 občanského zákoníku. Respondent souhlasí s tím, že jeho autorství či jiné podílení se na realizaci Díla nemusí Objednatel obvyklým způsobem uvádět a ani není povinen poskytnout Respondentu rozmnoženinu Díla. Respondent není oprávněn odstoupit od takové licenční či jiné obdobné smlouvy pro nečinnost Objednatele ani pro svou změnu přesvědčení, zároveň ani není oprávněn takovou smlouvu vypovědět a nemá právo na autorskou korekturu.

Výslovně se uvádí, že Respondent nemůže licenci k užití díla poskytnout žádné jiné osobě k účelům, které by byly v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele. Těmito účely jsou myšleny zejména jakákoli marketingová, reklamní či jiná propagační a obchodní užití Díla, která by přímo, či nepřímo zasahovala do oprávněných (zejména obchodních) zájmů Objednatele. V případě užití Díla Respondentem v rozporu se zájmy Objednatele je Respondent odpovědný za škodu, která by takovýmto jednáním na straně Objednatele či Uživatele vznikla.

Ochrana osobních údajů a soukromí

Ochrana osobních údajů a soukromí je upravena následovně:

 • a) Respondent uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) odesláním registračního formuláře svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých v rámci registrace v PANELU RESPONDENTŮ a se zpracováním osobních údajů následně poskytnutých při vyplňování dotazníků zaslaných Poskytovatelem za účelem zajištění výzkumu a jeho zpracování.
 • b) Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je Provozovatel – společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Tusarova 32, 170 00, Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117254. Správce osobních údajů může pověřit zpracováním osobních údajů další subjekt; za zpracování osobních údajů však vždy odpovídá správce osobních údajů. V takovém případě má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů s uvedeným zpracovatelem.
 • c) Provozovatel jako správce osobních údajů nebude předávat jiným subjektům (třetím osobám) žádné osobní údaje Respondentů. Uživatelům či dalším osobám spolupracujícím na výzkumu (výzkumech) mohou být poskytnuty pouze anonymizované údaje Respondentů (statistické údaje) uvedené Respondenty v jednotlivých dotaznících, přičemž předáním těchto údajů v anonymizované verzi nedochází k předávání osobních údajů.
 • d) Respondent potvrzuje, že byl informován o svých právech vyplývajících ze zákona, o právu na přístup k osobním údajům, zejména o možnosti požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona, o právu na opravu osobních údajů, jakož i o ochraně svých práv dle § 21 zákona. Pokud Respondent jako subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že Provozovatel jako správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení, popřípadě i odstranění takto vzniklého stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.
 • e) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Respondent může souhlas s jejich zpracováním kdykoliv odvolat, a to
  • e-mailem na adrese info@prosebe.cz
  • nebo písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Provozovatele.
 • f) Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Provozovateli. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů během jednotlivého výzkumu před zpracováním dotazníku již vyplněného Respondentem může vést ke zrušení a smazání Respondentova účtu a rovněž může vést k neposkytnutí odměny za takový dotazník, který nemohl být Provozovatelem zpracován.
 • g) Respondent uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu do jeho odvolání, nejdéle však na dobu své registrace na serveru PROSEBE.CZ.
 • h) Zpracování osobních údajů Respondentů může být prováděno manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím dalších subjektů (třetích osob).
 • i) Respondent rovněž souhlasí se zpracováním osobních údajů (zejména telefonního čísla a e-mailové adresy) za účelem informování o dalších marketingových akcích Provozovatele a zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu do odvolání souhlasu, nejdéle však na dobu své registrace na serveru PROSEBE.CZ.
 • j) Veškeré osobní údaje Respondentů, popřípadě Uživatelů, jsou ukládány na serveru s vysokou úrovní zabezpečení a jsou chráněny před zneužitím se strany nepovolaných osob.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi Provozovatelem a Respondentem se řídí právním řádem České republiky. Stejně tak se řídí i právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem (jakožto Objednateli) a Respondenty při vytváření Díla na objednávku.

Provozovatel, Uživatel a Respondent tímto sjednávají, že vzájemná komunikace, na základě které vznikají smluvním stranám práva a povinnosti, bude probíhat elektronicky.

Provozovatel je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. O změně Obchodních podmínek je Provozovatel povinen Uživatele a Respondenty vhodným způsobem informovat nejméně 30 dní přede dnem účinnosti nových Obchodních podmínek. V případě, že Uživatel nebo Respondent ve lhůtě 30 dní ode dne informování o změně Obchodních podmínek neoznámí svůj nesouhlas se změnou Provozovateli, má se za to, že se změnou souhlasí a nové Obchodní podmínky nabydou vůči takovému Uživateli právních účinků ke stanovenému dni.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 09. 2015.